2012.06.27 Siki über Paltsi Beach und Potistika Beach

2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (1) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (2) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (3) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (4) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (5) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (6)
2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (7) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (8) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (9) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (10) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (11) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (12)
2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (13) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (14) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (15) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (16) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (17) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (18)
2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (19) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (20) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (21) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (22) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (23) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (24)
2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (25) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (26) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (27) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (28) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (30) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (29)
2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (31) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (32) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (33) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (34) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (35) 2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (36)
2012.06.27 Fahrt über Alogopiros, Trikeri nach Agia Kiriaki (37)